آدرس
قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران،
زیرزمین، واحد B35 و B36
نشانی ایمیل: darkoobprinting@gmail.com
تلفن تماس : ۰۹۹۰۲۵۰۳۰۸۰ , ۰۹۹۰۲۵۰۳۰۷۰